کتابخانه

فعالیت فوق العاده کتابخانه در ایام امتحانات

از ۶ لغایت ۱۵دی

صبح ساعت ۹ الی ۱۲

بعدازظهر ساعت ۱۵ الی ۲۰

مخصوص برادران

فعالیت فوق العاده کتابخانه در ایام امتحانات

از ۶ لغایت ۱۵دی

صبح ساعت ۹ الی ۱۲

بعدازظهر ساعت ۱۵ الی ۲۰

مخصوص برادران