کانون بشیر

50

۱. دوره های آموزشی

۲. حلقه های معرفت

۳.دارالقرآن

۴.ورزشی

۵.اردویی

۶.طرح ها و برنامه ها

_خادمین افتخاری

_ نماز یاوران

_اذان و مکبری

۷.نظرات و پیشنهادات کانون بشیر

Hijabvector-www.modernera.ir_-450x450

۱.دوره های آموزشی

۲.اردویی

۳.خادمین افتخاری